586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Oznaczenia i symbole gruntów

Symbole gruntów

Symbole gruntów to graficzne oznaczenia rodzajów gruntów. Każdy z nich przedstawiany jest za pomocą odpowiedniej faktury, np. piasek to wzór z regularnie rozmieszczonymi kropkami, granit z krzyżykami, ił z kreskami.

Przykładowe symbole gruntów - opis

Oznaczenia gruntów

Oznaczenia gruntów to symbole, których używa się w miejscowym planie zagospodarowania oraz ewidencji gruntów i budynków. Są to literowe skróty, wskazujące na rodzaj i przeznaczenie gruntów.

Oznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

U – tereny zabudowy usługowej

US – tereny sportu i rekreacji

UO – tereny usług oświaty

UC – tereny wielko powierzchniowych obiektów handlowych

R – tereny rolnicze

RM – tereny zabudowy zagrodowej

RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, leśnych, rybnych

P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

ZN – tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

ZP – tereny zieleni urządzonej

ZL – lasy

ZZ – tereny zagrożone powodzią

ZD – tereny ogródków działkowych

ZC – cmentarze

KD – tereny dróg publicznych

KDW – tereny dróg wewnętrznych

KUG – ulica główna

KUD – ulica dojazdowa

KUL – ulica lokalna

Oznaczenia gruntów w ewidencji gruntów i budynków

B – tereny mieszkaniowe

Ba – tereny przemysłowe

Bi – inne tereny zabudowane

Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane)

Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

B-R, B-Ł, B-Ps – grunty rolne zabudowane

DR – drogi

K - użytki kopalne

Ls – lasy

Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps – grunty zadrzewione i zakrzewione

Ł – łąki

N – nieużytki

Ps – pastwiska

R – grunty orne

S-R, S-Ł, S-Ps – sady

Tk - tereny kolejowe

Ti - inne tereny komunikacyjne

Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych

W – rowy

Wsr – grunty pod stawami,

Wm - grunty pod wodami morskimi,

Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole