586 symboli w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Znaki interpunkcyjne

Czym są znaki interpunkcyjne?

Znaki interpunkcyjne są graficznym odwzorowaniem intonacji, rytmu i tempa mowy oraz granic i części zdań. We współczesnej polszczyźnie funkcjonuje 10 znaków interpunkcyjnych.

Znaki interpunkcyjne w polszczyźnie

. kropka oznacza zakończenie wypowiedzi, stawiamy ją na końcu zdania lub równoważnika zdania.

, przecinek rozdziela poszczególne części wypowiedzenia.

: dwukropek jest zapowiedzią wyliczenia lub wprowadzenia nowej treści – np. czyjejś wypowiedzi. Składa się z dwóch kropek umieszczonych jedna pod drugą.

; średnik to znak rozdzielający średniej mocy – stosowany w wypadku oddzielania samodzielnych gramatycznie i logicznie części wypowiedzenia. Średnik jest znakiem silniejszym niż przecinek, ale słabszym od kropki. Stanowi połączenie kropki na górze i przecinka na dole.

? pytajnik jest znakiem oznaczającym pytanie. Stosowany zamiast kropki kończy zdanie pytające. Ujęty w nawiasy (?) ma na celu zasygnalizowanie wątpliwości do tekstu, do którego się odnosi.

! wykrzyknik to znak wyrażający emocje – radość, zdenerwowanie, krzyk. Stosowany najczęściej na końcu wypowiedzenia. Wykrzyknik można spotkać także ujęty w nawias (!), wtedy ma za zadanie zwrócenie uwagi czytelnika na jakiś fragment tekstu.

( ) nawias służy do wyodrębnienia drugorzędnego członu w tekście, może też wprowadzać dopowiedzenie, wyjaśnienie tekstu głównego. Najpopularniejsze są nawiasy okrągłe, ale spotyka się też nawiasy kwadratowe […], klamrowe {…} oraz ostrokątne <...>.

„” cudzysłów to znak służący do zaznaczenia cudzej wypowiedzi, cytatów, tytułów, pseudonimów, wypowiedzi ironicznych czy z przymrużeniem oka. Najczęściej ma formę dwóch apostrofów – dolnego i górnego - „...”, ale spotyka się także cudzysłowy ostrokątne <<...>>, >>...<<.

… wielokropek oznacza zawieszenie wypowiedzi, wątpliwość, stan emocjonalny lub uczuciowy, podkreśla intonację. Może być także zaznaczeniem brakującego fragmentu tekstu. Ma formę trzech kropek.

– myślnik lub pauza to znak często stosowany zamiennie z przecinkiem, oznaczający wtrącenie, dopowiedzenie. Myślnikiem wyróżniamy także dialogi w tekście. Znak ten ma formę poziomej kreski, usytuowany w środkowej linii pisma.

Spośród znaków przestankowych wyróżniamy także znaki prozodyczne, które służą oddaniu tekstowi właściwości mowy np. intonacji, uczuć, emocji. Znakami prozodycznymi są pytajnik, wielokropek i myślnik.

Skomentuj symbol lub wpisz dodatkowe informacje

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Podobne symbole